Experts in timemanagement

Voorwaarden

Wij leren mensen en organisaties hoe ze het beste uit zichzelf en hun tijd halen!

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Alle schriftelijke offertes/voorstellen vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de offerte/het voorstel en de acceptatie ervan, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van onze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 2: Offertes/voorstellen, aanbiedingen

1. Alle offertes/voorstellen, aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/voorstel een vrijblijvend aanbod bevat, heeft Timension het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.
2. Bij samengestelde prijsopgaven geldt geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de voor het geheel van de overeenkomst opgegeven prijs.
3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte/het voorstel worden aangebracht, komt, in afwijking van het in artikel 2.1 bepaalde, de overeenkomst pas tot stand indien wij aan de opdrachtgever hebben meegedeeld met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
4. Bij het uitblijven van de opdracht na de gevraagde offerte kunnen de kosten daarvan slechts in rekening worden gebracht indien dit is overeengekomen. Voor bijkomende en extra werkzaamheden waarvoor geen prijs is overeengekomen, wordt de te betalen prijs berekend op basis van nacalculatie.

Artikel 3: Prijzen en prijswijzigingen

1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de Overheid opgelegde heffingen.
2. Timension is gerechtigd de destijds overeengekomen prijs en haar tarieven, te verhogen, wanneer daar door stijging van de kosten van diensten, hulpmiddelen en materialen, die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, aanleiding toe is.

Artikel 4: Termijn van uitvoering van de overeenkomst

1. Opgegeven termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
2. Bij niet tijdige uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden dient Timension derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

Artikel 5: Betalingscondities

1. Maatwerkopdrachten (Groei- en verbetertrajecten, bedrijfstrainingen, personal coaching, begeleiding, advisering, auditing, etc) vragen van de coach/trainer/consultant een ruime investering in voorbereidingstijd en kosten voor het begin van de training. Betaling dient daarom te geschieden uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden op onze ING-bankrekening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Vanaf de vervaldatum is de opdrachtgever over het factuurbedrag 1 % rente per maand of gedeelte daarvan verschuldigd.
3. Reiskosten en het gebruik van coachings- en trainingshulpmiddelen (PinPointborden/videocamera/monitor/telefoonset etc.) van de coach/trainer zijn steeds in de begroting opgenomen en worden niet apart in rekening gebracht. De verblijfskosten van de trainer op de trainingslocatie en de standaardhulpmiddelen als flip-over, overheadprojector etc. komen voor rekening van de opdrachtgever en worden tegelijk met de deelnemerskosten door de opdrachtgever aan de locatiehouder betaald. 
4. Voor materiaalkosten (syllabi, oefeningen, schrijfmateriaal, etc.) ontvangt de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen, een aparte factuur.
5. De vordering tot betaling van de overeengekomen prijs is direct opeisbaar wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, enig beslag op goederen of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, de opdrachtgever overlijdt of, indien deze een vennootschap onder firma, een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap is, deze in liquidatie komt, wordt ontbonden of een andere vennoot krijgt.
6. Indien de opdrachtgever met enige betaling achter is – ook al is dit ten gevolge van een andere overeenkomst – dan worden alle door hem aan Timension te betalen bedragen tot het volle bedrag terstond opeisbaar, ongeacht de stand der opdrachten en kan Timension onmiddellijke betaling daarvan vorderen.
7. In dat geval is de uitvoering van elke door die opdrachtgever verstrekte opdracht op te schorten tot binnen een door Timension te stellen termijn betaald is, hetgeen in geval van artikel 5.6 opeisbaar is geworden. Indien betaling binnen die termijn niet heeft plaatsgevonden, is Timension gerechtigd alle opdrachten van die opdrachtgever te annuleren, onverminderd alle rechten op schadevergoeding als bepaald bij “annuleringen” in artikel 7. 
8. Een eventueel verleend uitstel van betaling kan door Timension te allen tijde weer worden ingetrokken.
9. Een betaling wordt als ontvangen beschouwd zodra het onderhavig bedrag is bijgeschreven op de aangegeven rekening.
10. Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt allereerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
11. Voor opdrachten, welke een langere bewerkingstijd vereisen en/of waarvoor een lange termijn van uitvoering is overeengekomen, kan betaling in gedeelten worden verlangd, waarvoor de bedragen en de perioden vooraf schriftelijk overeengekomen dienen te worden.
12. Alle kosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en het niet tijdig betaalde bedrag gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zij worden op minimaal 15% van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen tenminste EUR 136,- bedragen.

Artikel 6: Retentierecht

1. Wij zijn gerechtigd de goederen van de opdrachtgever onder ons te houden tot voldoening van alle kosten, die wij hebben besteed ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. 
2. Het recht tot retentie hebben wij ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

Artikel 7: Annuleringen, uitstel of verschuiving

1. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, uitstelt of verschuift, is hij gehouden aan Timension de overeengekomen prijs geheel te voldoen indien de annulering, uitstel of verschuiving plaatsvindt binnen drie weken voor de aanvang van de opdracht, en het een opdracht betreft voor een periode van één week of korter dan één week. 
2. Indien de annulering, uitstel of verschuiving eerder plaatsvindt, dan is opdrachtgever gehouden de helft van de overeengekomen prijs te voldoen. 

Artikel 8: Locatie/accomodatie- en verblijfskosten

1. Timension kan voor de opdrachtgever hotel- en zaalaccommodaties reserveren. Dit gebeurt altijd uit naam van de opdrachtgever en alle correspondentie alsook declaraties worden rechtstreeks naar het werkadres van de opdrachtgever gestuurd. 
2. Eventuele “no show” kosten zijn eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9: Overmacht

1. De in deze voorwaarden bedoelde termijn van uitvoering van de werkzaamheden wordt verlengd met de periode, gedurende welke wij door een niet toerekenbare tekortkoming – verder aangeduid met overmacht – verhinderd zijn aan onze verplichtingen te voldoen.
2. Van overmacht aan onze zijde is sprake, indien wij na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd worden aan onze verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoer belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in ons bureau als bij derden, van wie wij de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken en voorts door alle overige oorzaken, buiten onze schuld of risicosfeer ontstaan.
3. Indien door overmacht de uitvoering van de werkzaamheden meer dan drie maanden wordt vertraagd, zijn zowel wij als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval hebben wij slechts recht op vergoeding van de door ons te maken kosten.
4. Indien overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de opdrachtgever, indien door overmacht de resterende werkzaamheden meer dan 3 maanden worden vertraagd, de bevoegdheid de overeenkomst te beëindigen, alsmede de verplichting om voor het reeds uitgevoerde gedeelte van de werkzaamheden het daarmee verband houdende gedeelte van de koopsom te voldoen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Timension kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van de opdrachtgever en/of deelnemers indien wij genoodzaakt zijn door overmacht, waartoe ook ziekte van (één van) de coachen/trainer(s) wordt gerekend, een coaching/training te annuleren. 
2. Timension behoudt zich dan ook het recht voor een nieuwe datum voor de uitvoering van de opdracht te reserveren, binnen een termijn van drie maanden na de geannuleerde coaching/training.
3. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs. 
4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever. 
5. Indien wij ter zake van enige schade waarvoor wij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk zijn, door een derde aansprakelijk worden gesteld, zal de opdrachtgever ons ter zake volledig vrijwaren en ons alles vergoeden wat wij aan deze derde dienen te voldoen.

Artikel 11: Auteursrechten

1. Het is de opdrachtgever toegestaan alle door Timension verstrekte hard copy, rapporten, naslagteksten, formulieren en dergelijke vrijelijk te vermenigvuldigen of te kopiëren, mits zij de bron vermeldt en/of het Timension-beeldmerk handhaaft.
2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan alle ter beschikking gestelde informatie, oefeningen toetsen en assessments te digitaliseren en/of als “hard copy” ten bate van eigen gebruik in eigen onderneming ten behoeve van eigen opdrachtgevers toe te passen.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de overeenkomsten tussen Timension en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen zullen, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank van het arrondissement waarin Timension is gevestigd. Wij blijven echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.